Khiva Hotels

Find hotel

Madrassah Aminkhan Hotel

Stars:

Location: 71, K. Yakubov Str.

Single: 0$

Double: 0$

Old Khiva Hotel

Stars:

Location: 16, А.Rakhmanov Str.

Single: 0$

Double: 0$

Khayat Inn Hotel

Stars:

Location: 71, K. Yakubov Str.

Single: 0$

Double: 0$

Islambek Hotel

Stars:

Location: 60 Tashpulatov Str.

Single: 0$

Double: 0$

Zafarbek Hotel

Stars:

Location: 28, Tashpulatov Str.

Single: 0$

Double: 0$

Islambek Khiva Hotel

Stars:

Location: 135, Tashpulatov Str.

Single: 0$

Double: 0$

Meros Hotel

Stars:

Location: 57, A.Boltaev Str.

Single: 0$

Double: 0$

Isak Khodja Hotel

Stars:

Location: 70, A.Rahmanov Str.

Single: 0$

Double: 0$