گردشگری در ازبکستان

تورهای ورودی به ازبکستان از مرز ترکمنستان "فرآب

Days: 7

Towns: شهر های , بخارا سمرقند , تاشکند.

Price: upon request

گردشگری در ازبکستان

Days: 8

Towns: تاشکند, اورگنج, خیوه, بخارا, سمرقند, تاشکند.

Price: upon request